Δίσκος χορτοκοπής Attila (4 δοντιών) με τρύπα 25.4 χιλιοστά

  • Χλοοκόπτης από χάλυβα με 4 κόψεις.
  • Αναστρεφόμενος.
  • Κυριότερη χρήση: Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου και σκληρών ζιζανίων.
  • Επίσης κατάλληλο για βούρλα και λεπτούς θάμνους.
  • Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής χρήσης.
  • Διάμετρος 255mm.
  • Δόντια 4.
  • Διάμετρος εσωτερικής τρύπας 25,4mm
  • Πάχος δίσκου 1,4mm.

Description